Groepen
Groepen
Groepen
Nieuws
Team

MR

Medezeggenschapsraad (MR)

De school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin twee ouders en twee personeelsleden zitten. Zij worden gekozen uit de ouders en uit het personeel en zij vertegenwoordigen die groepen. De zittingsduur van de leden is vier jaar.
De leden van de MR zijn gemandateerd door hun achterban. Zij houden zich vooral bezig met beleidszaken van de school. De MR is bevoegd om alle aangelegenheden van de school te bespreken. De MR is het enige orgaan binnen de school, waar personeel en ouders actief invloed kunnen uitoefenen op voorgenomen beleidsbeslissingen. Ze heeft een adviserende taak naar het schoolbestuur. In sommige zaken heeft het bestuur de instemming van de (G)MR nodig. Het functioneren van de medezeggenschap is aan wettelijke “spelregels” gebonden. Deze spelregels zijn vastgelegd in de “Wet op de Medezeggenschap Scholen” (WMS) en in het door de school vastgestelde “Reglement Medezeggenschapsraad”. Dit reglement ligt ter inzage op school. 
MR-vergaderingen zijn (in principe) openbaar. Ze vinden ongeveer 5 x per schooljaar plaats. De agenda wordt opgehangen op de mededelingenborden bij de ingangen van de school.
Eén keer per jaar legt de MR verantwoording af van de verrichte werkzaamheden. Dit gebeurt in de vorm van een jaarverslag via de nieuwsbrief. Afhankelijk van het rooster van aftreden en de beschikbaarheid van kandidaten, worden voor wat betreft de oudergeleding, verkiezingen uitgeschreven. U wordt over deze verkiezingen door de MR schriftelijk geïnformeerd. 

Ideeën, suggesties? Laat het ons weten…

Betrokkenheid wordt gewaardeerd!

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd iemand van de MR aanspreken of mailen via mr@waterinkschool.nl.

De leden van de medezeggenschapsraad:

De nieuwe leden worden hier binnenkort aan u voorgesteld.

  • Geert Middel                          (vader van Simon groep 7)
  • Marleen van Eck                    (moeder van Finn groep 7 en Mats groep 3)
  • Ingrid van de Bunt                (adm. medewerkster en moeder van Vera groep 7)
  • Dick Vos                                  (leerkracht groep 7)

Foto Marleen  meester Dick - groep 7 dick@waterinkschool.nl  p30874a_0873M0873.JPG  Geert

 

De notulen van de vergaderingen:

 

 

Contact

contact

Smitsweg 40
3765 CT Soest
Tel.: 035 - 601 72 13
Email: info@waterinkschool.nl

Nieuwsarchief