Medezeggenschapsraad (MR)

De school heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin twee ouders en twee personeelsleden zitten. Zij worden gekozen uit de ouders en uit het personeel en zij vertegenwoordigen die groepen. De zittingsduur van de leden is vier jaar.
De leden van de MR zijn gemandateerd door hun achterban. Zij houden zich vooral bezig met beleidszaken van de school. De MR is bevoegd om alle aangelegenheden van de school te bespreken. De MR is het enige orgaan binnen de school, waar personeel en ouders actief invloed kunnen uitoefenen op voorgenomen beleidsbeslissingen. Ze heeft een adviserende taak naar het schoolbestuur. In sommige zaken heeft het bestuur de instemming van de (G)MR nodig. Het functioneren van de medezeggenschap is aan wettelijke “spelregels” gebonden. Deze spelregels zijn vastgelegd in de “Wet op de Medezeggenschap Scholen” (WMS) en in het door de school vastgestelde “Reglement Medezeggenschapsraad”. Dit reglement ligt ter inzage op school. 
MR-vergaderingen zijn (in principe) openbaar. Ze vinden ongeveer 5 x per schooljaar plaats. De agenda wordt opgehangen op de mededelingenborden bij de ingangen van de school.
Eén keer per jaar legt de MR verantwoording af van de verrichte werkzaamheden. Dit gebeurt in de vorm van een jaarverslag via de nieuwsbrief. Afhankelijk van het rooster van aftreden en de beschikbaarheid van kandidaten, worden voor wat betreft de oudergeleding, verkiezingen uitgeschreven. U wordt over deze verkiezingen door de MR schriftelijk geïnformeerd. 

Ideeën, suggesties? Laat het ons weten…

Betrokkenheid wordt gewaardeerd!

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd iemand van de MR aanspreken of mailen via mr@waterinkschool.nl.

De leden van de medezeggenschapsraad:

  • Naziha El Khattabi                 (moeder van Meryam & Salina)
  • Menno Brouwer                    (vader van Ruben)
  • Melissa Jansen                      (leerkracht)
  • Rom de Hek                          (leerkracht)

 Melissa Jansen                         

Rom de Hek

 Menno Brouwer

Naziha El Khattabi