We spreken van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich medeverantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling en het leersucces van kinderen. De Waterinkschool wil de ouderbetrokkenheid vergroten en de school heeft daarbij de volgende uitgangspunten:

  • Leerkrachten, leerlingen en ouders worden actief betrokken bij het schoolbeleid
  • Aan alles is te merken dat leerkrachten, leerlingen en ouders welkom zijn
  • Ouders en leerkrachten werken samen om het leren te ondersteunen (thuis en op school)
  • Gesprekken tussen leerkrachten, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd waarbij leerlingen zoveel mogelijk bij de gesprekken aanwezig zijn.
  • Er wordt respectvol over elkaar gesproken en men voelt zich verantwoordelijk voor elkaar.
  • De school gaat op een transparante manier om met klachten en staat open voor verbetersuggesties.
  • Opkomst bij (verplichte) bijeenkomsten is 80%
  • Wetten/schoolregels worden duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, etc.

In juni 2017 is er onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken m.b.t. ouderbetrokkenheid 3.0 en is de Waterinkschool gecertificeerd.  Met de aanbevelingen uit het rapport  gaan we uiteraard door en ontwikkelen we steeds verder als samenlevingsgerichte basisschool, de school van ouders, leerlingen en leerkrachten in de wijk èn in de samenleving.