LEERLINGENZORG OP DE WATERINKSCHOOL

Iedere leerling moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in het (ononderbroken) leerproces. Omdat we te maken hebben met verschillen, proberen we ons onderwijs zo in te richten dat dit mogelijk is. Zoveel mogelijk onderwijs op maat aanbieden is dan ook één van onze uitgangspunten

Daarbij observeren en toetsen (CITO-LVS) wij de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd regelmatig en bespreken wij hun resultaten in deskundig overleg met de intern begeleider (IB’er). De IB’er is verantwoordelijk voor uitvoering van de zorg binnen de school. De leerkracht, de directeur en de IB’er bespreken en evalueren  de groepsresultaten en individuele resultaten drie keer per jaar. En nieuwe groepsplannen en individuele plannen worden opgesteld.

We vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt en zich sociaal-emotioneel goed ontwikkelt. Daarom krijgt binnen de Waterinkschool het pedagogisch groepsplan ook veel aandacht. Daarin staan afspraken over bijvoorbeeld het verbeteren van de werkhouding, maar ook het vergroten van het zelfvertrouwen. Dit plan wordt drie keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld.

De ouders worden uiteraard steeds op de hoogte gehouden en worden indien nodig nauw betrokken bij het hele gebeuren. Ons motto luidt: uw kind, onze school, samen sterk!

Bij moeilijk op te lossen of zeer lastige (zorg)problemen, vragen we ouders toestemming om advies te vragen aan externe deskundigen. Onze school is verbonden aan het samenwerkingsverband De Eem. Dit verband heeft een multidisciplinair team, dat ons verder kan helpen. In dat team zitten orthopedagogen, onderwijsdeskundigen en gezinshulpverleners.

De IB’er vult samen met de leerkracht en ouders een formulier in en vrij snel daarna komt de onderwijsondersteuner van De Eem op school om met ouders, leerkracht en IB’er te praten over de problemen en er wordt direct gekeken naar oplossingen. Zo kan het dan nodig zijn dat het kind wordt onderzocht of krijgt de school en thuis adviezen om beter met deze problemen om te gaan. Het komt ook voor dat er een periode extra handen in de klas komen om het kind en de leerkracht te helpen.

De onderwijsondersteuner van De Eem, die verbonden is aan onze school heet Mireille van Ieperen.

Plaatsing op een andere school

Het kan zijn dat wij als school geen mogelijkheden meer hebben om een leerling adequaat te helpen op pedagogisch, sociaal-emotioneel en/of cognitief gebied. Samen met ouders kunnen we dan tot de conclusie komen om dat deze leerling beter tot zijn recht komt op een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Die scholen hebben kleinere groepen en beschikken over deskundigen om kinderen te helpen bij leer- of gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen.

Het advies voor plaatsing op een school voor Speciaal Basisonderwijs is een ingrijpend gebeuren. Doel is om in goed overleg met ouders en deskundigen tot een zeer weloverwogen beslissing te komen, waar we allemaal achter kunnen staan.

De IB’er van de Waterinkschool is Nanneke Reniers. Zij is elke dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen op school aanwezig. Haar e-mail-adres: nanneke@waterinkschool.nl

Hulp bij Passend Onderwijs

De school en de ouders bepalen samen, in lijn van de mogelijkheden van kind (en ouders) en school, wat wel of niet kan. Lukt dat niet? Dan kunt u terecht bij SWV de Eem. Zij bieden hulp bij passend onderwijs. Voor informatie over Passend Onderwijs klik hier