Schoolgebonden Ondersteuningsteams

Indien er extra ondersteuning nodig is voor uw kind werken wij als school met het schoolgebonden ondersteuningsteam.

Samenstelling van de ondersteuningsteams:

 • ouder(s) / verzorgers;
 • leerkracht;
 • intern begeleider;
 • onderwijsondersteuner van SWV de Eem;
 • medewerker van het jeugdteam;
 • eventueel andere reeds bij het kind of het gezin betrokkenen.

Doel van de ondersteuningsteams is:

 • korte lijnen en snel overleg van direct betrokkenen, met goede monitoring;
 • het ontwerpen en realiseren van een aanpak die past bij wat er nodig is, zowel binnen het onderwijs als in de thuissituatie.

Wie roept het ondersteuningsteam bij elkaar?

De intern begeleider neemt, met toestemming van ouders, het initiatief om (een deel van) het ondersteuningsteam bij elkaar te roepen wanneer er belemmeringen worden gesignaleerd in de ontwikkeling van een kind.

De ondersteuningsvraag die wij als school aan SWV de Eem voorleggen, geldt als startinformatie voor het ondersteuningsteam. Ouders tekenen tijdens het startgesprek een toestemmingsformulier dat zij akkoord gaan met de voorgestelde werkafspraken.

Taken van het ondersteuningsteam:

 • De ouders / verzorgers zijn als eerst verantwoordelijken en ervaringsdeskundigen betrokken.
 • De leerkracht is de ervaringsdeskundige vanuit school en heeft een signalerende en informatieve taak.
 • De intern begeleider is contactpersoon van de school en neemt binnen de school de regie wanneer een plan van aanpak is geformuleerd.
 • De onderwijsondersteuner legt de verbinding met alles wat er mogelijk is aan

bovenschoolse onderwijsondersteuning in de regio.

 • De jeugdteammedewerker doet hetzelfde m.b.t. de zorg. Deze neemt de regie wanneer er een plan van aanpak voor zorg is geformuleerd en blijft contactpersoon voor andere reeds bij het kind of het gezin betrokken mensen / hulpverleners.

 Opdracht van het ondersteuningsteam:

De opdracht van het ondersteuningsteam is het komen tot: ‘één gezin, één plan’ en dit uitvoeren en evalueren. Er wordt oplossingsgericht gewerkt, vanuit de principes van Handelings Gericht Werken.

Wij geloven in de kracht van schoolgebonden ondersteuningsteams, omdat het een samenwerkings-model is tussen school, ouders en jeugdteam. Met korte lijnen en snel overleg tussen mensen die de kinderen elke dag zien; in een omgeving waar de kinderen spelen, leren en wonen. Naast snel overleg kunnen we in gezamenlijkheid (school-ouders–jeugdteam) een plan realiseren dat past bij wat er voor het kind nodig is.